Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Jeff webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Jeff webdesign een overeenkomst
sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van en in opdracht van opdrachtgever gemaakte presentatie voor
gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele
bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en/of databases.

2. Toepasbaarheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Jeff webdesign verklaart de opdrachtgever
dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden
akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Jeff webdesign.

3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Jeff webdesign zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Jeff webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk danwel digitaal binnen 30 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend en is ontvangen door Jeff webdesign
• de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
bij opdrachtnemer of anders schriftelijk is overeengekomen.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Jeff webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor
zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jeff webdesign het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Jeff webdesign aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn zo snel als mogelijk worden verstrekt.
5.3 Jeff webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jeff webdesign
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jeff webdesign kenbaar behoorde te zijn.


6. Hosting

6.1 Jeff webdesign is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij
overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit,
pogingen van derden en dergelijke.
6.2 Het is een klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:
– Het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderzijds handelen in strijd met de
intellectuele eigendomsrechten van derden.
– Het verzenden van ongewenste e-email (spam)
– Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of afbeeldingen/beelden/
geluidsmateriaal waaronder ook vallen racistische en of discriminerende uitdingen en
(kinder)pornografie.
– Seksuele individuatie of op andere wijze het lastig vallen van personen.
– het verspreiden van computervirussen en/of vormer van spyware.
– Het zonder toestemming binnendringen van andere computers, websites of server op het
internet, of een intranet waarbij al dan niet enige beveiliging word doorbroken en/of al dan niet
onrechtmatig toegang word verkregen/verworven door een technische ingreep al dan niet met
behulp van van valse signalen of valse sleutel, danwel door het aannemen van een valse
hoedanigheid (cracken/hacken)
– enige andere handeling die in strijd is met de geldende wet en regelgeving, gedragsregels,
alsmede hetgeen in de maatschappelijk verkeer betamelijk is.
6.3 Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of te verkopen
aan derde.
6.4 Jeff Webdesign is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder
voorafgaande waarschuwing en/of zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig
voor alle gebruik te blokkeren en/of geheel van de server(s)te verwijderen, zonder de klant enig
recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Jeff Webdesign alle
schade ten gevolge van de overtreding door Jeff Webdesign of door derden geleden te
vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel
verrekend:
– Indien de klant het gestelde in artikel 6.2 overtreed of indien er een ernstig vermoeden van
overtreding bestaat.
– Indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is en/of oorzaak dreigt te worden van
een het “down” gaan of onbereikbaar worden van een van de server(s) van Jeff Webdesign of van
derden.
– Indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- en/of bedrijfsgegevens
heeft opgegeven.
– Indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
6.5 Het gebruikersnaam en wachtwoord voor het hostingaccount wordt standaard naar de klant
gestuurd tenzij anders afgesproken. De klant kan deze gegevens altijd kosteloos opvragen.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
7.2 Tussentijdse resultaten worden door Jeff webdesign op een tijdelijke internetlocatie geplaatst
voor testdoeleinden.
7.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Jeff webdesign, zal de termijn worden
verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
7.4 Jeff webdesign is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden
veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever
terwijl deze functionaliteiten
wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt
door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Jeff webdesign van de
betreffende functionaliteit of plugin.
7.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

8. Copyright
8.1 Al het door Jeff webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Jeff webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of
producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
8.2 Het eigendom van door Jeff webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van Jeff webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Jeff webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van
het
genoemde eigendom is Jeff webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
8.3 Jeff webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor zover Jeff webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Jeff webdesign op
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit
deze relaties met Jeff webdesign of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of
zichtbaar wordt gedurende de relatie met Jeff webdesign.
9.2 Jeff webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
9.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Jeff
webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Jeff webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde
omzet of winst.


10. Reclameren
10.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Jeff webdesign. Indien de claim
gegrond is zal Jeff webdesign deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Jeff webdesign
binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot
reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het
geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
10.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.


11. Prijzen
11.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
11.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in
extra werk, waarvoor Jeff webdesign naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.


12. Betaling
12.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Jeff webdesign en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van Jeff webdesign volgens afspraak te honoreren.
12.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te
voldoen hier kan van worden afgezien zie: 4. Aanvang van de overeenkomst.
12.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Jeff
webdesign de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd.
Leidend hierbij is het domein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de
website op het domein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en
eisen van de opdrachtgever, en Jeff webdesign kan de website vervolgens niet leveren omdat de
de opdrachtgever ervan af ziet of omdat opdrachtgever onredelijke eisen stelt waarbij de website
door Jeff webdesign niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet
terugvorderen.
12.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website is opgeleverd en volgens de specificaties
en naar behoren functioneert, zal Jeff webdesign een factuur sturen voor het met
de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website
door Jeff webdesign overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
12.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Jeff webdesign
een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, kan
in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien
dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de
wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande
factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde
(gestaffelde) incassotarief.


13. Wijziging van de algemene voorwaarden
13.1 Jeff webdesign bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de
algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de
algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


14. Duur, opzegging en verlening

14.1 De overeenkomst van de dienst (met uitzondering van een eenmalige dienst) word
aangegaan voor een periode van 12, 24 of 36 maanden tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
14.2 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om (voor zijn account als geheel) te kiezen voor
automatische verlenging of voor handmatige verlenging. Opdrachtnemer zal zo veel als mogelijk
is contact opnemen met opdrachtgever over de verlenging.
14.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is leverancier gerechtigd
om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van
opdrachtgever op te heffen. Opdrachtnemer is niet verplicht opdrachtgever een kopie van deze
data te verstrekken. voor zover de data persoonsgegevens betreffen.
14.4 Door opdrachtgever opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft steeds een indicatieve
strekking. Opdrachtnemer is ook bij een overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim nadat
opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
14.5 Overschrijding van overeengekomen levertijd door welke oorzaak dan ook ontstaan geeft
geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
14.6 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf heeft opdrachtgever het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te
ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Leverancier reeds met
instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de
Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenktermijn uitgesloten, omdat een
domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel
persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
14.7 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt
heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te
beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en
onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


16. Automatische verlenging
16.1. Indien opdrachtgever heeft gekozen voor automatische verlenging en heeft voldaan aan de
betalingsverplichting bedoeld in navolgend lid 3, wordt aan het einde van de overeengekomen
termijn, onder voorbehoud van opzegging door Opdrachtgever, de Dienst automatisch verlengd
met 12 maanden.
16.2. Ten behoeve van de verlenging van de Dienst wordt vier tot zes weken voor de verlenging
een automatische betalingsopdracht ingediend. opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan tijdig,
minimaal twee weken voor de opdracht, op de hoogte stellen.
16.3. Automatische verlenging van de Dienst wordt één tot drie weken voor de verloopdatum
gerealiseerd, mits op dat moment opdrachtnemer de volledige betaling van Opdrachtgever heeft
ontvangen en verwerkt. In alle andere gevallen zal Leverancier de automatische verlenging
annuleren en wijzigen in een handmatige verlenging Het is dan uitsluitend de verantwoordelijkheid
van opdrachtgever om zelfstandig een verlenging van de Dienst te
realiseren.
16.4. Bij een weigering of mislukking van de betalingsopdracht na de verlenging van de Dienst is
opdrachtgever gehouden aan het voldoen van de volledige vergoeding voor de verlenging van de
Dienst.
16.5. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat een eventuele opzegging uiterlijk een dag voor
de automatische betaling plaatsvindt door opdrachtgever is ontvangen en verwerkt.
16.6. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf, is het opdrachtgever toegestaan om na automatische verlenging op elke dag op te
zeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een
maand’ opzegtermijn wordt hier verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende
maand.
16.7. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de
Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook per e-mail opzeggen.
16.8. Indien na beëindiging blijkt dat opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de
periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Leverancier het verschil
restitueren.
16.9. opdrachtnemer kan aan het gebruik van automatische verlenging aanvullende voorwaarden
stellen. Het is opdrachtnemer tevens toegestaan om de verlengmethode van opdrachtgever te
wijzigen naar handmatige verlenging wanneer niet (meer) aan de voorwaarden van
opdrachtnemer wordt voldaan, of wanneer opdrachtnemer dit
noodzakelijk acht.


17. Overig
17.1 Jeff webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden
verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Jeff
webdesign
17.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen
tijdstip van oplevering veranderen. Jeff webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van
de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
17.4 Jeff webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de
geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Jeff
webdesign zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor
opdrachtgever afgeleverde website.
17.5 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing